Wednesday, May 25

अहोई धेर पो छ त काम । जिन्दगि भन्दा नि धेर ।