Monday, November 5

The Focus Energy Matrix

यस फ्रेमवर्कका ४ पक्ष
१‍ आलटालेहरु
२ मुक्ति चाहनेहरु
३ व्याकुलहरु
४ उद्देश्यकेन्द्रितहरुhttps://hbr.org/2002/02/beware-the-busy-manager

No comments:

Post a Comment