Monday, October 15

😄😄सरकार र दैनिकि😄😄

--------------------
चलेकै थ्यो, चल्दैछ, चल्नेछ, जेनतेन । 
सरकार र गुजारा दुरुस्त छन् यार । 

सुन्न देख्न भोग्न नखोजेपछी अँचेल, 
अँग प्रत्यङ्ग सारा सन्तुष्ट छन् यार ।

No comments:

Post a Comment