Sunday, November 25

संघीयतामा अन्तरद्वन्द्व-माधव ढुङ्गेल

  • सेल्फ रुल’ र ‘सेयर रुल’ 
  • संसारमा अभ्यास गरिएका संघीयता प्रायः संघ र प्रदेश दुई तहको छ, तर नेपालमा भने तीन तहको संघीय संरचना लागू गरिएको छ- संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह। कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका तीनै तहमा अलग-अलग छन्। 
http://annapurnapost.com/news/113555

No comments:

Post a Comment